Helsingin Seudun Lapinkävijät ry.
Helsinki

SÄÄNNÖT


Yhdistyksen nimi on Helsingin Seudun Lapinkävijät ry. Kotipaikka on Helsingin kaupunki.


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää erityisesti Helsingin seudulla Lapin matkailua ja retkeilyä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1.      toimii Lapin retkeilyn ja hyvien retkeilytapojen edistämiseksi julkaisu-, neuvonta-, koulutus- ja tiedonantotoiminnan, neuvottelu- ja esitelmätilaisuuksien, kokousten, kurssien ja muun samanlaatuisen toiminnan avulla;

2.      perustaa, hoitaa, omistaa ja vuokraa jäsenilleen retkeilyä sekä siihen läheisesti liittyviä loma- ja vapaa-ajan harrastuksia varten tarkoitettuja koulutus- ja majapaikkoja sekä retkeilyvälineitä, harjoittaa toimintansa rahoittamiseksi retkeilyä palvelevaa myyntitoimintaa sekä järjestää jäsenilleen ulkoilutoimintaa. Liiketoimintaa saa harjoittaa vain sellaisessa laajuudessa, ettei yhdistyksen toimintatarkoitus pääse muodostumaan pääasiassa taloudelliseksi;

3.      pyrkii aikaansaamaan retkeilyn kannalta tarpeellisia parannuksia tekemällä viranomaisille ja muille asianomaisille anomuksia ja esityksiä;

4.      edistää luonnonsuojelua ja muuta aatteellista toimintaa retkeilyn kehittämiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Liiketoiminnassaan yhdistys ei tavoittele voittoa, vaan toiminnan mahdollinen tuotto on käytettävä vähentämättömänä yhdistyksen aatteellisten päämäärien toteuttamiseen. Yhdistyksen tarkoituksena ei myöskään saa olla tuottaa osallisille voittoa tai muuta välitöntä ansiota.


Yhdistyksen jäsenet ovat vuosi-, nuoriso- ja kunniajäseniä.

Vuosijäseneksi voidaan hyväksyä jokainen hyvämaineinen henkilö, joka ilmoittaa haluavansa liittyä yhdistykseen ja suorittaa säädetyn jäsenmaksun.

Nuorisojäseneksi, joka suorittaa puolet vuosijäsenen jäsenmaksusta, voidaan hyväksyä alle 18-vuotias henkilö.

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenikseen retkeilyn alalla tai yhdistyksen toiminnassa ansioituneita henkilöitä. Kunniajäsenet vapautetaan jäsenmaksusta.


Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä, kieltäytyy noudattamasta sen toimielinten päätöksiä, vastustaa yhdistyksen pyrkimyksiä tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittaa yhdistyksen toimintaa.

Erottamispäätökseen tarvitaan läsnä olevien hallituksen jäsenten kahden kolmasosan (2/3) enemmistö. Erotetulla on oikeus valittaa erottamisesta yhdistyksen kokoukselle. Kirjallinen valitus on jätettävä yhdistyksen puheenjohtajalle kolmenkymmenen päivän kuluessa tiedon saamisesta.

Erottamispäätöksen vahvistamiseen tarvitaan yhdistyksen kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistö.


Yhdistyksen syyskokous määrää jäsenmaksut.


Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpanevana elimenä on yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Hallitus määrää kokouksen tarkemman ajan ja paikan. Kevät- ja syyskokousten lisäksi yhdistys kokoontuu, milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena, samoin, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistöstä vaatii sitä määrätyn asian käsittelemistä varten kirjallisesti hallitukselta. Asia, jonka jäsenet haluavat otettavaksi esille kevät- tai syyskokouksessa, on kirjallisesti esitettävä hallitukselle ennen tammikuun 1. tai elokuun 1. päivää.

Kokouskutsut kevät- ja syyskokouksiin on julkaistava yhdistyksen jäsenilleen jakamassa jäsenlehdessä tai -tiedotteessa vähintään kymmenen päivää ennen kokousta; kutsu muihin kokouksiin samoin kuin edellä.
Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Yhdistyksen kokouksen puheenjohtajana toimii kokouksen valitsema yhdistyksen jäsen.

Yhdistyksen 16 vuotta täyttäneillä vuosi-, nuoriso- ja kunniajäsenillä on äänioikeus. Kullakin äänioikeutetulla on yksi ääni. Yksityinen henkilö ei voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Äänestys on vaadittaessa toimitettava suljetuin lipuin.


Yhdistyksen kevätkokouksessa

1.      käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus yhdistyksen toiminnasta viimeksi kuluneen vuoden aikana;

2.      käsitellään selonteko yhdistyksen taloudellisesta asemasta, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus;

3.      vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Yhdistyksen syyskokouksessa

1.      valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet;

2.      valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsenistä; häntä kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi;

3.      valitaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja toimintaa tarkastamaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä;

4.      vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä määrätään samalla jäsenmaksun suuruus;

5.      päätetään yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille maksettavista matka- ym. korvauksista.


Hallitukseen, jonka tehtävänä on huolehtia yhdistyksen toiminnasta, kuuluu seitsemästä yhdeksään jäsentä, jotka valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Äänestäessä äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä joko keskuudestaan tai ulkopuolelta yhdistyksen sihteerin ja taloudenhoitajan.

Hallitus voi valita avukseen keskuudestaan työryhmiä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta.


Hallitus ottaa ja erottaa tarvittavat toimihenkilöt, päättää heille maksettavista korvauksista sekä heidän muista työehdoistaan ja toimintaohjeistaan.

10§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä yhdistyksen sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa taikka se tai ne toimihenkilöt, jotka hallitus siihen määrää.

11§
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit tarkastaa kaksi syyskokouksessa valittua toiminnantarkastajaa, joiden tulee suorittaa tehtävänsä viimeistään neljätoista päivää ennen kevätkokousta. Hallituksen on jätettävä tilit tarkastettaviksi viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

12§
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan kahden peräkkäisen vähintään kuukauden väliajoin pidetyn kokouksen samansisältöiset päätökset, joissa sääntöjen muutosta on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.
Ilmoitus muutosehdotuksesta on sisällytettävä kokouskutsuun.

13§
Yhdistyksen purkautuminen, josta myös on kokouskutsussa mainittava, tapahtuu samassa järjestyksessä kuin sääntöjen muuttaminen. Jos yhdistys purkautuu, sen jäljelle jääneet varat on käytettävä retkeilyn edistämiseen yhdistyksen viimeisen kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla.